Friday, September 14, 2012

Компьютерийн хэрэглээ I хичээлийн бие даалт

Бие даалт № 1
Хамгаалах хугацаа: V-VI долоо хоног (2012/10/01-10/05)

Даалгавар: Windows системтэй, түүний Explorer, Control panel, My Computer болон My Documents фолдертой, Windows-ийн орчны программуудтай ажиллаж сурах
Шалгах хэлбэр:
• Дараах асуудлуудаар дэвтэрт тэмдэглэл хөтөлсөн эсэхийг шалгах
• Асуултуудыг билет байдлаар сугалуулж, хамгаалуулах

Компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт:
Тавигдах шаардлага: Төхөөрөмжүүдийн ямар үүрэгтэй, хаана байрладаг талаар дэвтэрт дэлгэрэнгүй тайлбар бичсэн байх
1. Файл гэж юу вэ? түүний тухай
2. Хавтас гэж юу вэ? түүний тухай
3. Компьютер ямар төхөөрөмжүүдээс бүрдэх вэ?, үүргүүдийг тайлбарла.
4. Ажиллаж байгаа програм, компьютерийн аль төхөөрөмж дээр байрлах вэ?
5. ROM, RAM гэж юу вэ?
6. Мэдээллийг хэмжих нэгж нь юу вэ? 2GB гэдэг нь хичнээн byte-тай тэнцэх вэ?
7. Үйлдлийн системийн үүрэг юу вэ?
8. CPU гэж юу вэ?
9. Хатуу дискний тухай?
10. Нэмэлт төхөөрөмжүүдийн тухай
Windows үйлдлийн систем:
Тавигдах шаардлага: Дараах үйлдлүүдийг компьютерт хийж гүйцэтгэж чаддаг болох ба командуудыг яаж гүйцэтгэх талаар дэвтэрт тайлбар бичсэн байх
1. Desktop дээр шинэ фолдер үүсгэж, ямар нэгэн файлыг түүнд хуул.
2. Desktop дээр ямар нэгэн программын ShortCut үүсгэ.
3. Desktop дээр байгаа объектүүдийг зөөж байрлуул.
4. Desktop дээр байгаа хэрэггүй файлыг устгаж үзүүл.
5. Desktop дээр байгаа өөрийн фолдерын нэрийг өөрчил.
6. Windows Explorer программыг C:\ дискэн дээр шинээр текстэн файл үүсгэ.
7. Үүсгэсэн файлаа Windows–ийн үндсэн дэлгэц /desktop/ рүү хуул.
8. Үүсгэсэн файлаа Start цэс рүү хуул.
9. Taskbar мөрийг нууцлах, байнга харагддаг байлгах
10. Файлын нэрийг бүтнээр нь болон нэрийн аль нэг хэсгийг мэдэж байгаа тохиолдолд хийх боломжийг харуул.
11. Файлыг үүсгэсэн болон өөрчилсөн огноогоор нь хайх боломжийг үзүүл.
12. Файлыг төрлөөр нь хайх боломжуудыг үзүүл.
13. AUTOEXEC.BAT файлыг хайж олоод хаана байгаа, ямар төрлийн файл болохыг тайлбарла.
14. My Documents хавтсанд байгаа дараалсан 5 файлыг өөрийн үүсгэсэн хавтсанд хуул. Хуулах бүх боломжийг үзүүлэх
15. My Documents хавтсанд байгаа дараалж байрлаагүй 3 файлыг өөрийн үүсгэсэн хавтсанд хуул. Хуулах бүх боломжийг үзүүлэх.
16. Recycle Bin хавтсанд байгаа дараалсан 3 файлыг эргэж сэргээ.
17. Recycle Bin байгаа дараалж байрлаагүй 3 файлыг устга
18. Цонхтой ажиллах /цонхны хэмжээг өөрчлөх, нээх, хаах, г.м/бүхий л боломжуудыг харуул.
19. C дискний файлуудыг янз бүрийн хэлбэрээр харуул. /Thumbnails, Tiles, Icons, List, Details /
20. Mouse-ний тохиргоог тайлбарлаж үзүүл.
21. Date/Time системийн он, сар, өдөр, цаг хугацааг тохируулах тухай тайлбарлаж үзүүлэх
22. Paint программыг ашиглан Windows–ийн үндсэн дэлгэцийн /Desktop/ зургийг соль.
23. Ямар нэгэн цонхны Toolbar мөрийн командын хэрэглүүрүүдийг үүргийг тайлбарлаж, Cut, Copy, Paste хэрэгслүүдийн үүргийг үзүүл.
24. Toolbars буюу хэрэгслүүдийн мөрийг харагдуулах,
25. WordPad программын бүх хэрэгслүүдийг тайлбарлаж, ашиглаж үзүүл.
26. Paint программын бүх хэрэгслүүдийг тайлбарлаж, ашиглаж үзүүл.
27. Вирус гэж юу вэ? Түүнээс хамгаалах аргууд талаар судлаж мэдэх
28. Вирусны эсрэг программыг ашиглан диск, хавтас, файлын вирусыг шалгаж сурах
29. Дискний эвдрэлийг шалгаж сурах /scandisk, … /
30. Өөрийн үүсгэсэн файлын хэмжээг шахаж архивлах, хэмжээг нь шахсан файлыг эргэж задлах программыг ашиглаж сурах /Winzip, winrar г.м /

No comments: