Эрдэмтэй хүн даруу их мөрөн дөлгөөн

Saturday, April 4, 2015

excel бие даалт-2“Компьютерийн хэрэглээ-1” хичээлийн бие даалт-2

Зорилго:
·        Хүснэгт байгуулах ба томьёо ашиглан тооцоолол хийж сурах
·        Функцийн графикийг байгуулж сурах
·        Графикийн өгөгдлийг оруулахдаа томъёо ашиглан тооцоо хийх

Шалгах хэлбэр:
·        Билет хэлбэрээр сугалуулж, хамгаалуулана.

Шалгах хугацаа:
·        2015.04.17

Билет  № 1
 1. Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж,анги тус бүрээр  нийт төлбөр төлсөн оюутны тоо мөн үлдэгдэл төлбөрийн тооцож олно уу.Нийт дүнг ол.

Хичээлийн нэр
Сургалтын төлбөр
Анги
Нийт оюутаны тоо
Сургалтын төлбөр төлсөн оюутаны тооо
Нийт төлбөр
Үлдэгдэл төлбөр

Математик
45000
НХТИ
40
35Физик
45000
ЭХА
31
26Математик
45000
ЗБЗГ
29
29Физик
45000
ХҮМ
15
15


    НИЙТ ДҮН2 . Дараах функцийн графикийг байгуул.    у=х2
3.       MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
4.      Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. SUM(), COUNTIF(), LEN()


Билет № 2
1.  Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  хулганы тусламжтайгаар хийж оюутаны явцын  дүн,нийт дүнг олно уу. Ерөнхий дүнг ол.

Нэрс

Явцын шалгалтын дүнгүүд
Явцын дүн
Сэдвийн шалгалтын дүнгүүд
Нийт дүн
Ерөнхий дүн
1-р
2-р
1-р
2-р

Бат
8.5
5.3

6
6.5Дулам
9.5
7.8

8.2
3.8Дорж
3.5
4

7.4
5.22. Дараах функцийн графикийг байгуул.
            У=-(x-1)2
3.      MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх
4.      Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. PRODUCT (), COUNT(), LOG()Билет № 3
1. Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж нийт үнэ бүгд үнийг олно мөн нэг бүрийн үнийг өсөх хэлбэрээр харуул.
Барааны нэрс
Тоо ширхэг
Нэг бүрийн үнэ
Нийт үнэ

Сурах бичиг
78
15000


Дэвтэр
400
950


Үзэг
50
9800


Тосон бал
140
1200

Бүгд үнэ2. Дараах функцийн графикийг байгуул.   y=x2
3.      MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
4.      Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. COUNTIF(), IF(), POWER()

Билет № 4
1. Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж.A,B,C,D,F-ыг тоол.

Нэрс

Математик
Физик
Орос хэл
Түүх
Эдийн засаг
Компьютер
Хүнс
Англи хэл
А
B
C
D
F

Бат
B
B
D
D
F
B
A
A


Дулам
B
B
D
D
C
C
C
B


Дорж
D
D
C
A
F
F
B
C


2. Дараах функцийн графикийг байгуул.     У=(1-x)1/2
3.      MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
4.      Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. SUMIF(), SQRT(), OR()


Билет № 5
1. Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж.Дундаж дүн, үсгэн дүнг олно уу.
д/д
Оюутны нэрс
англи хэл
түүх
дундаж дүн
үсгэн дүн

Бат
80
74Болд
86
60Дорж
100
952.  Дараах функцийн графикийг байгуул.             У=x2 -4
3.      MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
4.      Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. SUMIF (), TODAY(), AND()


Билет № 6
1. Дараах хүснэгтийг оруул. Авсан бараа, борлуулалт, үлдэгдлийг ол
Барааны нэрс

Авсан бараа
Борлуулалт
Үлдэгдэл
тоо
Нэгж үнэ
Нийт
Тоо
Нийт үнэ
Тоо
Нийт оноо

2. Дараах функцийн графикийг байгуул.       У=(1+2х2)2
3.      MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
4.      Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. PRODUCT (), SUMIF(), MOD()

Билет № 7
1. Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж. Үсгэн дүн дүнг томьёогоор тооцож дундаж дүнг олох мөн  А,B,C,D,Fүсгэн дүн хэд байгааг хичээл тус бүрээр тоолж олно уу.
д/д
Сурагчдын овог нэр
Англи хэл     /кр-3/
Математик/кр-3/
Дундаж дүн

тоон дүн
Үсгэн дүн
тоон дүн
Үсгэн дүн
тоон дүн
Үсгэн дүн

Билгээ
58

74.5
Болормйй
52.8

76.5
Бурмаа
60.5

69
Бямба
90.7

88А
0
0
0
B
0
0
0
C
0
0
0
D
0
0
0
F
0
0
0

2. Дараах функцийн графикийг байгуул.       У=2х3 -1
3.      MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
4.      Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. POWER (), COUNT(), ROUND()


Билет № 8
1.       Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж,анги тус бүрээр  нийт төлбөр төлсөн оюутны тоо мөн үлдэгдэл төлбөрийн тооцож олно уу.Нийт дүнг ол.
Хичээлийн нэр
Сургалтын төлбөр
Анги
Нийт оюутаны тоо
Сургалтын төлбөр төлсөн оюутаны тооо
Нийт төлбөр
Үлдэгдэл төлбөр

Математик
48000
КПХ
15
35Физик
52000
ХҮТЭА
31
26Математик
50000
ЗБЗГУ
29
29Физик
52000
ХҮҮТ
15
15


    НИЙТ ДҮН


 1. Дараах функцийн графикийг байгуул.   y=4х+3
 2. MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
 3. Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. SUM (), COUNTIF(), ODD()

Билет № 9

1.  Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж оюутаны явц болон сэдвийн шалгалтын дүнгүүд өгөгдсөн үед нийт оноо болон ерөнхий дүнг ол.

Нэрс

Явцын шалгалтын дүнгүүд
Явцын дүн
Сэдвийн шалгалтын дүнгүүд
Нийт дүн
Ерөнхий дүн
1-р
2-р
1-р
2-р

Бат
Дулам
Дорж 1. Дараах функцийн графикийг байгуул.
                y=2-3х
 1. MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
 2. Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. PRODUCT (), COUNT(), LEN()


Билет № 10

 1.  Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж.Үсгэн дүнг томъёогоор тооцоолж, ,А,B,C,D,F үсгэн дүн хэд байгааг хичээл тус бүрээр тоолох ба амжилт чанарыг  олно уу.
д/д
Сурагчдын овог нэр
Англи хэл     /кр-3/
Математик/кр-3/
Монгол хэл

тоон дүн
Үсгэн дүн
тоон дүн
Үсгэн дүн
тоон дүн
Үсгэн дүн

Баярмаа
59.2

68.5

 85


Уранаа
81.2

80.3

78 


Эрдэнэ
94

93.5

 86


Тунгалаг
90

86.5

 78

АBCDF
 1. Дараах функцийн графикийг байгуул.
                  y=х-2x4
 1. MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэ   зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
 2. Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. PI (), COUNT(), INT()


Билет № 11

 1. Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж цалин, суутгал, гарт олгох гэсэн багануудыг тус бүр томьёогоор бодож олно уу.
овог нэр
үндсэн цалин
ажилласан цаг
цалин
Шагнал
суутгал
Гарт олгох

Б.Амармэнд
86000
22

5000Т.Алтантуяа
73000
22

5000Ц.Бямбабат
32000
15

2000Э.Ганцэцэг
54000
7

0Н.Жаргал
44000
22

0Г.Идэрмөнх
34000
21

4000


 1. Дараах функцийн графикийг байгуул.      y= -7х-x2
 2. MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
 3. Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. COS (), MOD(), EVEN()

 Билет № 12

 1.  Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж.A,B,C,D,F-ыг тоол.

Нэрс

Математик
Физик
Орос хэл
Түүх
Эдийн засаг
Компьютер
Хүнс
Англи хэл
А
B
C
D
F

Бат
B
B
D
D
F
B
A
A


Дулам
B
B
D
D
C
C
C
B


Дорж
D
D
C
A
F
F
B
C

 1. Дараах функцийн графикийг байгуул.  У=-Cos(x)+1
 2. MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
 3. Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. Product (), count(), Log()
Билет № 13

1. Оюутнуудын ирц, идэвх, явцын шалгалт, шалгалтын дүн өгөгдсөн үед нийт оноо, ерөнхий дүнг ол.Мөн  90-100 бол улаан, 80-89 бол цэнхэр, 70-79 бол ногоон, 60-69 бол бор,0-59 бол хар өнгөөр ялган тэмдэглэ.
2. Дараах функцийн графикийг байгуул.
У=-sin(x)+1
3.MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
4. Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. SQRT(), ROUND(), MIN()

 Билет № 14

1. Дараах хүснэгтийг оруул. Авсан бараа, борлуулалт, үлдэгдлийг олж нэг бүрийн үнийг буурах хэлбэрээр харуул
Барааны нэрс

Авсан бараа
Борлуулалт
Үлдэгдэл
тоо
Нэгж үнэ
Нийт
Тоо
Нийт үнэ
Тоо
Нийт оноо

2. Дараах графикийг байгуул.     2+y=x2
3. MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
4. Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. POWER (), TODAY(), ODD()

Билет № 15

1. Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж.Үсгэн дүнг томъёогоор тооцоолж, ,А,B,C,D,F үсгэн дүн хэд байгааг хичээл тус бүрээр тоолох ба амжилт чанарыг  олно уу.
д/д
Сурагчдын овог нэр
Англи хэл     /кр-3/
Математик/кр-3/
Монгол хэл

тоон дүн
Үсгэн дүн
тоон дүн
Үсгэн дүн
тоон дүн
Үсгэн дүн

Баярмаа
59.2

68.5

60 


Уранаа
81.2

80.3

 80


Эрдэнэ
94

93.5

 90


Тунгалаг
90

86.5

 70

АBCDFАмжилтчанар2. Дараах функцийн графикийг байгуул.
           
      Y=15n-n!
3.MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
4. Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. ABC (), COUNTIF(), SIN()


Билет № 16

1. Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж цалин, суутгал, гарт олгох гэсэн багануудыг тус бүр томьёогоор бодож олно уу.
овог нэр
үндсэн цалин
ажилласан цаг
цалин
Шагнал
суутгал
Гарт олгох

Б.Амармэнд
86000
22

5000Т.Алтантуяа
73000
22

5000Ц.Бямбабат
32000
15

2000Э.Ганцэцэг
54000
7

0Н.Жаргал
44000
22

0Г.Идэрмөнх
34000
21

4000 1. Дараах функцийн графикийг байгуул.
               y=х32-1
 1. MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэг зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
 2. Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. AVERAGE (), IF(), MAX()

Билет № 17

 1.  Дараах хүснэгтийн дугаарлалтыг  автоматаар дуугаарлаж.Үсгэн дүнг томъёогоор тооцоолж, ,А,B,C,D,F үсгэн дүн хэд байгааг хичээл тус бүрээр тоолох ба амжилт чанарыг  олно уу.
д/д
Сурагчдын овог нэр
Англи хэл     /кр-3/
Математик/кр-3/
Монгол хэл

тоон дүн
Үсгэн дүн
тоон дүн
Үсгэн дүн
тоон дүн
Үсгэн дүн

Баярмаа
59.2

68.5

 85


Уранаа
81.2

80.3

78 


Эрдэнэ
94

93.5

 86


Тунгалаг
90

86.5

 78

АBCDF
 1. Дараах функцийн графикийг байгуул.
                  y=х-2x4
 1. MS-excel програмын Home, insert, page layout, references, mailings, review, view табуудын үүрэ   зориулалт болон командуудыг үүргийг нэг бүрчлэн нэрлэх.
 2. Функцүүдийг жишээн дээр тайлбарлах. ROUND(), COUNT(), EVEN()